Урядова програма підтримки за закуплені племінні тварини, сперму ВРХ та ембріони (за закуплені вітчизняні або імпортовані племінні (генетичні)ресурси)

Надається юридичним особам незалежно від організаційно-правової форми та форми власності за закуплені ними племінні тварини, сперму та ембріони у розмірі – до 50 % вартості, але не більше ніж:

за племінні телиці, нетелі, корови  – 24 000 грн. за голову;

за племінні свинки та кнурці– 5 000 грн. за голову;

за племінні вівцематки, барани, ярки – 4 000 грн. за голову;

за сперму бугаїв – 100 грн. за дозу ідентифікованої спермопродукції бугаїв, які внесені до Каталогу (у розрахунку не більше 3 доз на одну голову власного маточного поголів’я);

за ембріони ВРХ  – 500 грн. за одну штуку.

 

Крок 1.  Закупити для подальшого відтворення племінних тварин, сперму та ембріони у період з 1 жовтня попереднього року до 30 вересня поточного року.

Крок 2. Підготувати для отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів документи:

 • довідку, чинну на дату подання заявки, про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів;
 • довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;
 • копії відповідних платіжних документів;
 • акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);
 • копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);
 • витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів;
 • довідку про плідну пересадку ембріонів, видану підприємством (лабораторією) з трансплантації ембріонів – для часткового відшкодування вартості ембріонів;
 • відомість проведення штучного осіменіння (парування) маточного поголів’я, яка складається на підставі даних журналів штучного осіменіння (форми 3-врх, визначені відповідними інструкціями з ведення племінного обліку) – для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв;
 • письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 01 січня двох наступних років.

Додатково для тих, що були ввезені у режимі імпорту:

 • копії відповідного контракту;
 • копії рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;
 • копії митної декларації.

Крок 3. Подати протягом року  до 5 листопада до комісії Мінагрополітики заявку та документи.

Крок 4. Не пізніше 25 серпня та 25 листопада отримати бюджетні кошти на рахунки відкриті у банку.

* Часткове відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів здійснюється на безповоротній основі два  рази на рік.

Звертаємо увагу: у разі зменшення поголів’я закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, станом на 1 січня двох наступних років одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету в повному обсязі.

У разі вибуття із стада станом на 1 січня двох наступних років окремих закуплених тварин, вартість яких була частково відшкодована, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, до державного бюджету повертаються бюджетні кошти, що були виплачені як відшкодування за їх придбання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 148

 

 

Комісії Мінагрополітики для надання державної підтримки  галузі тваринництва

ЗАЯВКА

для отримання часткового відшкодування

вартості племінних тварин, сперми та ембріонів

 

Прошу розглянути подані документи для отримання часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення племінних тварин, а саме телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності, свинок та кнурців, вівцематок, баранів, ярок і сперми бугаїв та ембріонів великої рогатої худоби, які мають племінну (генетичну) цінність, за бюджетною програмою «Державна підтримка галузі тваринництва»

Вид племінних (генетичних) ресурсів та статево-вікові групи за видами тварин:

1. _______________________________________________________

2. _______________________________________________________

3. _______________________________________________________

Відомості про суб’єкта господарювання, який є юридичною особою

1. Найменування:

повне _________________________________________________________

скорочене (за наявності) _________________________________________

2. Місцезнаходження ____________________________________________

3. Місце провадження господарської діяльності

_____________________

(поштовий індекс, адреса)

Телефон______________ Факс______________ Е-mail ________________

 1. Форма власності _____________________________________________
 2. Види діяльності за КВЕД ______________________________________
 3. Код згідно з ЄДРПОУ ________________________________________
 4. Банківські реквізити __________________________________________

 

Додатки: документи, зазначені у пункті 10 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2018 року  № 107.

З вимогами Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 07 лютого 2018 року № 107, та з умовами отримання часткового відшкодування вартості племінних тварин, сперми та ембріонів ознайомлений(а) і зобов'язуюсь їх виконувати.

Керівник                 __________________        ___________________________

                               (підпис)                                          (прізвище, ініціали)

Головний бухгалтер _______________      ____________________________

                                        (підпис)                                      (прізвище, ініціали)

 «___»________ 20__ року

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
20 березня 2018 року № 148

ВІДОМІСТЬ

для часткового відшкодування вартості сперми бугаїв

станом на___________________20____ року

________________________________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, який є юридичною особою, код згідно з ЄДРПОУ)

Кількість корів на 01 жовтня попереднього року______ голів

Кількість телиць парувального віку на 01 жовтня попереднього року _____ голів

Кількість корів на 01 число звітного місяця поточного року______ голів

№ з/п

Ідентифікаційний номер телиці, корови, яку осіменено*

Кличка, ідентифікаційний номер бугая, сперму якого витрачено на осіменіння*

Кількість закуплених та витрачених спермодоз на 1 голову маточного поголів’я*, доз

Ціна (без ПДВ) однієї закупленої та витраченої спермодози * згідно з платіжними документами, грн**

Загальна вартість (без ПДВ) спермодоз, закуплених та витрачених на осіменіння*, грн

1

2

3

4

5

6

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 жовтня до 31 грудня попереднього року

 

 

 

 

 

 

Сперма плідників*, яка використана у період з 01 січня до першого числа звітного місяця поточного року

 

 

 

 

 

 

Разом***

 

 

 

 

 

* Сперма плідників, закуплена та використана для штучного осіменіння маточного поголів’я, повинна бути ідентифікована, а бугаї внесені до Каталогу бугаїв молочних, молочно-м’ясних порід/Каталогу бугаїв м’ясних порід і типів з визначеною племінною цінністю.

** У разі витрачання сперми різної вартості необхідно зазначати всі ціни окремо.

*** Зазначається в розрізі голів маточного поголів’я великої рогатої худоби та разом по суб’єкту господарювання.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства аграрної

політики та продовольства України

20 березня 2018 року № 148

ІНФОРМАЦІЯ
від суб’єкта господарювання, який є юридичною особою, про наявне поголів’я тварин, у тому числі поголів’я тварин, вартість яких частково відшкодована

__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ)

Вид тварин

Поголів’я тварин, вартість яких була частково відшкодована, голів

Поголів’я тварин

станом на

01 січня 20__ року

Поголів’я тварин

станом на

01 січня 20__ року

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

усього, голів

у тому числі вартість яких була частково відшкодована

Телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м’ясного і м’ясного напряму продуктивності

 

 

 

 

 

Свинки та кнурці

 

 

 

 

 

Вівцематки, барани, ярки

 

 

 

 

 

 

 

Остання зміна сторінки: 24-05-2018 13:00