Фінансово-кредитне забезпечення

Інформація щодо фінансової забезпеченості аграрного сектору за 2017рік

Гарантування продовольчої безпеки держави, забезпечення сталого розвитку та збалансованого продовольчого ринку, нарощування експортного потенціалу АПК, ефективне функціонування та збільшення виробництва продовольчих товарів значною мірою залежить від належного фінансового та кредитного забезпечення аграрного сектору. Разом з тим попит сільськогосподарських виробників на фінансові та кредитні ресурси не задовольняються повною мірою. З однієї сторони, сільськогосподарські підприємства відчувають дефіцит обігових коштів, мають значну кредиторську і дебіторську заборгованість, поставлені в невигідні умови кредитування. З іншої, не гарантують повернення можливих кредитів, характеризуючись збитковістю та слабкою фінансовою стійкістю.
Фінансова забезпеченість розвитку сільського господарства області здійснюється через бюджетну підтримку, залучення кредитних ресурсів та власні кошти товаровиробників.
Станом на 01.01.2018 року з державного бюджету за програмою (КПКВ 2801030)  „ Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” . передбачено кошторисні призначення із змінами  у сумі 600тис.грн. Обсяг залучених пільгових кредитів у 2017 році  у розвиток агропромислового комплексу становив 5,5 млн. гривень, які спрямовувались  на придбання пально-мастильних матеріалів, насіння, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, ветеринарних препаратів, енергоносіїв, кормів та інгредієнтів для виробництва комбікормів.
У 2017 році конкурсною комісією з визначення переліку позичальників прийняті відповідні позитивні рішення по 3-х підприємствах та частково відшкодовано підприємствам області відсоткову ставку за залученими кредитами у сумі 224,4 тис.грн
Одночасно з тим в органах Державної казначейської служби в Закарпатській області зареєстровано кредиторську заборгованість за видатками 2012 року за програмою (КПКВ 2801180) „ Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі” згідно якої проводилось часткове відшкодування відсоткової ставки за кредитами залученими сільгосптоваровиробниками у комерційних банках, у сумі 316,7 тис. грн. На даний час кошторисні призначення не затверджено та кошти для погашення кредиторської заборгованості не надходили.  
2. Також за програмою що є вкрай важлива для нашої області (КПКВ 2801350) „ Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними ” станом на 01.01.2018 року профінансовано кошти для компенсації витрат у виноградарстві та садівництві у сумі 15448,4тис.грн.В тому числі виплачена кредиторська заборгованість за видатками 2012 року у сумі 564,7 тис.грн., та відшкодовано витрати поточного року підприємствам АПК у сумі 14883,7тис.грн.   
    3. За програмою (КПКВ 2801540) „ Державна підтримка галузі тваринництва”. затверджено кошторис на 2017 рік у сумі 190,9тис.грн. які профінансовано у повному обсязі. Станом 01.01.2018 року виплачено зареєстровану кредиторську заборгованість, яка рахувалася на звітну дату у сумі 136,03тис.грн. та поточні видатки 2017 року 27,87тис.грн.
 
 Місцевий бюджет
За програмами підтримки підприємств агропромислового комплексу з місцевого бюджету (тваринництва та рослинництва), не передбачено кошторисні призначення на 2017 рік відповідно і кошти на реалізацію програм не находили.
Одночасно з тим, через Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації профінансовано програми:
-    Надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам «Власний дім»  у сумі 5884,0 тис.грн.
-    Витрати пов’язані з наданням  та обслуговуванням державних пільгових кредитів у сумі 300,0 тис.грн.  
-    Організація та регулювання діяльності ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій у сумі 27501,1 тис.грн

Оголошується конкурс

    На виконання Постанови КМУ від 29 квітня 2015 року “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів ” із змінами та розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.08.2017 №432 “Про конкурсну комісію з визначення переліку позичальників, які мають право на отримання компенсації за кредитами”  почала роботу конкурсна комісія з визначення підприємств АПК для відшкодування відсоткової ставки за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році. 
До участі у конкурсі допускаються суб’єкти господарювання агропромислового комплексу - юридичні особи незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичні особи-підприємці (далі - позичальники) за укладеними кредитними договорами.
Компенсація надається за нараховані і сплачені у поточному році відсотки за користування кредитами:
у розмірі облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами, - позичальникам, які мають чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн. гривень, та позичальникам, які провадять діяльність з вирощування та розведення тварин (великої рогатої худоби для отримання м’яса і виробництва молока, овець і кіз, кролів, свиней, свійської птиці (крім курей та одержання яєць свійської птиці) та використали кредитні кошти для покриття витрат, пов’язаних із такою діяльністю;
 у розмірі 50 відсотків облікової ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків, але не вище розмірів, передбачених кредитними договорами – іншим позичальникам.
Компенсації підлягають відсоткові ставки за короткостроковими кредитами, залученими для покриття виробничих витрат та середньостроковими кредитами, залученими для придбання основних засобів сільськогосподарського виробництва, здійснення витрат, пов’язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення.
Компенсація за кредитами здійснюється з 1 січня по 31 грудня поточного року. 
Компенсація не надається позичальникам, стосовно яких порушено справу про банкрутство, яких визнано банкрутами, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більше ніж шість місяців заборгованість перед державним бюджетом, Пенсійним фондом України та фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування, що підтверджується відповідними органами державної фіскальної служби. 
У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного отримання бюджетних коштів припиняється надання позичальнику компенсації з моменту встановлення такого факту та протягом наступного бюджетного періоду, а кошти у сумі, що незаконно отримана, повертаються до державного бюджету.
Позичальники для отримання компенсації подають до конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою і такі документи:
копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;
довідку про банківські реквізити позичальника;
виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;
копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1“Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;
копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 Порядку.
Подані документи реєструються секретарем конкурсної комісії в журналі обліку, форму якого затверджує Мінагрополітики. Секретарем конкурсної комісії є представник структурного підрозділу облдержадміністрації, що забезпечує виконання функцій з питань агропромислового розвитку.
Комісія розпочинає прийом документів із дня опублікування оголошення за адресою: м.Ужгород, пл..Народна, 4 каб.№ 221. Телефони для довідок 3-70-69, 3-72-59.

Нормативно-правові акти

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 300 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів"
2. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 13 березня 2018 року № 135 "Про затвердження розподілу призначень, передбачених у державному бюджеті на 2018 рік для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів".
3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України та Міністерства фінансів України від 2 березня 2018 року № 119/339 "Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2018 рік"
4. Порядок  проведення конкурсу з визначення переліку позичальників суб’єктів господарювання агропромислового комплексу - юридичних осіб незалежно від організаційно-правової форми та форми власності та фізичних осіб - підприємців для отримання права на компенсацію за залученими кредитами

Фінансова забезпеченість розвитку сільського господарства району здійснюється через бюджетну підтримку, залучення кредитних ресурсів та власні кошти товаровиробників. Станом на 01.01.2019 року з державного бюджету за програмою (КПКВ 2801030)  „ Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів” . У 2018 році  частково відшкодовано підприємствам району відсоткову ставку за залученими кредитами у сумі 168,9 тис.грн.

За програмою (КПКВ 2801540) „Державна підтримка галузі тваринництва” станом на 01.01.2019 року виплачено 763,8 тис.грн. 

 Також за програмою що є вкрай важлива для нашого району (КПКВ 2801350) „ Державна підтримка розвитку хмелярства, закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними ” станом на 01.01.2019 року профінансовано кошти для компенсації витрат у виноградарстві і садівництві у сумі 6142,4 тис.грн.

Діють програми:

  1. Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва на 2016-2020 роки;
  2. Програма садівництва, виноградарства, росзсадництва на період 2010-2025 роки.

       3. Програми розвитку та підтримки тваринництва  і птахівництва в Мукачівському районі на 2016-2020 роки.

Остання зміна сторінки: 29-05-2019 15:48